Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hương
Nơi đăng: Nxb Đại học Huế; Số: ISBN 978-604-974-083-1;Từ->đến trang: 94-104;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tạo động lực làm việc có vai trò quan trọng trong việc kích thích người giáo viên hài lòng với công việc, nỗ lực phấn đấu làm việc tích cực, tự giác, sáng tạo và hiệu quả nhất nhằm đạt được các mục tiêu của bản thân và nhà trường. Từ việc nghiên cứu và trình bày khái niệm tạo động lực, vai trò của việc tạo động lực làm việc cho giáo viên, bài báo đã phân tích một số trở ngại cơ bản đối với việc tạo động lực làm việc cho giáo viên tại các trường học trong hệ thống giáo dục ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất 6 giải pháp chủ yếu nhằm góp phần tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên tại các trường học ở Việt Nam trong thời gian đến.
ABSTRACT
Creating motivation to work has an important role in stimulating teachers to be satisfied with the work, strives to work hard, self-motivated, creative and the most effective for achieving the goals of themselves and the school. From the study and presentation of the motivational concept, the role of creating the motivation for teachers to work, the article has analyzed some basic obstacles to creating the motivation for teachers to work at the schools in education system in our country today. Based on that, the paper has proposed six main solutions to contribute to create the motivation for teachers to work at schools in Vietnam in the coming time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn