Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,307,407

 Nghiên cứu xây dựng hệ đo tự động tín hiệu nhỏ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2009-03-59 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn