Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,975

 Một hướng tiếp cận khác về định ngữ trong tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang , PGS.TS Phan Văn Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống; Số: 9;Từ->đến trang: 11-15;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Định ngữ là một trong những thành phần cú pháp quan trọng của câu nên việc nghiên cứu định ngữ để ứng dụng vào thực tiễn dạy và học tiếng Việt là rất cần thiết. Bài báo này nhìn nhận định ngữ tiếng Việt với một hướng tiếp cận khác, mong muốn góp phần làm sáng tỏ thêm một vài vấn đề còn tồn tại về tính chất, chức năng, tiêu chí đánh dấu và đưa ra các yếu tố cấu tạo định ngữ, phân loại định ngữ hạn định và định ngữ mô tả, các hướng nghĩa của định ngữ.
ABSTRACT
The attribute or adjective modifier is one of important syntactic elements in the sentence structure. The study on this element to apply to learning and teaching Vietnamese is necessary. This paper focuses on clarifying some unsolved problems of Vietnamese attribute, such as the characteristics, the syntactic functions, the marking criteria; Then, the paper analyzes and suggests the attribute formation. Next, we classify attributes into limiting and describing attributes. And finally, the paper reconfirms the directions of meaning from attributes in Vietnamese.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn