Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,703

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một hướng tiếp cận khác về phương pháp phân tích câu trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang, Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: 9. Trang: 12-17. Năm 2021. (Aug 18 2022 8:13AM)
[2]Bài báo: So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 41. Năm 2019. (May 13 2019 10:22AM)
[3]Tham luận: Từ đặc điểm tiếng Việt nhìn lại thành phần câu. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang, Phan Văn Hòa. Hội thảo ngữ học toàn Quốc 2019 Bình Dương. Trang: 564-571. Năm 2019. (Aug 18 2022 8:09AM)
[4]Bài báo: Phân tích so sánh định ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Trung. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(113).2017. Trang: 63. Năm 2017. (Jul 11 2017 2:24PM)
[5]Bài báo: Một hướng tiếp cận khác về trạng ngữ trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: 12. Trang: 31-36. Năm 2017. (Jan 13 2018 4:29PM)
[6]Bài báo: Một hướng tiếp cận khác về định ngữ trong tiếng Việt. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang , PGS.TS Phan Văn Hòa. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 9. Trang: 11-15. Năm 2016. (Oct 25 2016 8:12AM)
[7]Bài báo: So sánh đối chiếu bổ ngữ giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 7. Trang: 42-46. Năm 2015. (Jan 14 2016 9:13PM)
[8]Bài báo: Một cách tiếp cận khác về bổ ngữ trong tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang, Lưu Văn Din. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống. Số: 1. Trang: 22-26. Năm 2014. (Jan 14 2016 9:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Approach on Predicative Clauses' Comparison between Chinese and Vietnamese. Authors: Nguyễn Thị Minh Trang, He Hong Feng. Tạp chí Đại học Giang Hán, Trung Quốc. No: 31(1). Pages: 99-102. Year 2012. (Jan 14 2016 8:53PM)
[2]Article: Approach on Adverbials' Comparison between Chinese and Vietnamese. Authors: Nguyễn Thị Minh Trang, Wei Jin Guang. Tạp chí Đại học công nghiệp Lưu Ninh, Trung Quốc. No: 14(3). Pages: 27-29. Year 2012. (Jan 14 2016 8:59PM)
[3]Article: Approach on Attributives' Comparison between Chinese and Vietnamese. Authors: Nguyễn Thị Minh Trang, Wei Jin Guang. Tạp chí ngữ văn hiện đại Trung Quốc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 10. Pages: 148-151. Year 2012.
(Jan 14 2016 9:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn