Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,364

 Một hướng tiếp cận khác về trạng ngữ trong tiếng Việt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống; Số: 12;Từ->đến trang: 31-36;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trạng ngữ là một trong những thành phần cú pháp quan trọng của câu nên việc nghiên cứu trạng ngữ để ứng dụng vào thực tiễn là hết sức cần thiết. Những vấn đề về trạng ngữ trong tiếng Việt đã được nhiều nhà Việt ngữ học quan tâm nghiên cứu và thu được nhiều kết quả đáng trân trọng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần nghiên cứu bổ sung. Bài viết tiếp thu những thành quả nghiên cứu trước, nhìn trạng ngữ tiếng Việt dưới một hướng tiếp cận khác, mong muốn góp phần (1) làm sáng tỏ thêm một vài vấn đề còn tồn tại về tính chất, chức năng,dấu hiệu,…và thử đưa ra (2) các yếu tố cấu tạo, (3) phân loại , và (4) các hướng nghĩa của trạng ngữ.
ABSTRACT
The adverbial modifier is one of important syntactic elements in the sentence structure.The study on this element to apply to learning and teaching Vietnamese is necessary. This is the reason why many Vietnamese scholars have focused on this field and they have achieved valuable results. However, Vietnamese adverbs still contain some problems that need to be researched further. This paper, in addition to basing on the previous achievements from Vietnemese linguists, introduces a different perspective, a different approach to Vietnamese adverbs, with the hope to make some contributions to clearifying some unsolved problems such the characteristics, the syntactic functions, the marking criteria…; from that, the paper analyzes and suggests the adverbs formation, and then classify adverbs. Finally, the paper reconfirms the directions of meaning from adverbs in Vietnamese.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn