Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Nghiên cứu đề xuất chương trình hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(105).2016;Từ->đến trang: 6;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường hiện nay đang được xem là quan trọng và cần thiết có chương trình hoạt động mang tính chuyên nghiệp. Tại các trường THCS thành phố Đà Nẵng đã và đang từng bước đưa chương trình tham vấn học đường vào với trường học. Với thực trạng nghiên cứu hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (khảo sát trên 44 CBQL và GV các trường THCS đang làm công tác hỗ trợ tâm lý) trên các bình diện nhận thức về hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, nội dung, hình thức, kế hoạch chương trình và các khó khăn trở ngại trong quá trình hỗ trợ tâm lý cho thấy còn có những bất cập, hạn chế và cần thiết có mô hình và chương trình hỗ trợ tâm lý học đường một cách chuyên nghiệp giúp cải thiện sức khỏe tâm thần học đường và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh
ABSTRACT
At present, activities supporting school psychology are considered important and it is necessary to develop a professional activity program. In Danang city, school consultation has been gradually integrated into secondary schools. Based on the status quo of researching the acitivies to support school psychology in secondary schools in Danang city (via a survey of 44 managers and teachers in charge of psychological support at secondary schools) in the aspects namely awareness, content, forms, program plans, and difficulties, there still remain inadequacies and limitations. Consequently, it is essential to create a model and a professional program for supporting school psychology, thereby improving school mental health and fostering the comprehensive development of students’ personality.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn