Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất chương trình hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Trâm Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[2]Tham luận: Bàn về chương trình Hỗ trợ tâm lý học đường trong bối cảnh Giáo dục Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 4: Xây dựng và quản lý chất lượng chương trình đào tạo và cơ sở thực hành tâm lý học học đường ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh. Hà Nội
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 35-40. Năm 2014.
(Apr 1 2015 10:02AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu định hướng ý nghĩa giá trị sống của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Hồ Thị Thúy Hằng, Hồ Thị Thanh Thủy. Tp. Hồ Chí Minh. Số: 1, 2014. Trang: 557-568. Năm 2014. (Apr 1 2015 10:06AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu mức độ và đặc điểm cấu thành trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐHSP – ĐHĐN. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh , Nguyễn Thị Anh Khoa, Ngô Thị Thẩm, Hồ Thanh Thủy, Trần Huệ Tiên, Lê Văn Tuệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9 (70).2013. Trang: 15-19. Năm 2013. (Apr 1 2015 10:17AM)
[5]Bài báo: Quy trình sàng lọc sơ bộ học sinh tiểu học có biểu hiện hành vi hung tính. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11[60]. Trang: 58 - 63. Năm 2012. (Sep 5 2013 4:46PM)
[6]Tham luận: Bàn về nguyên nhân tác động và các mặt biểu hiện hành vi hung tính của học sinh tiểu học. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh. Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3. NXB Đại học Sư phạm TP HCM. Trang: 450-457. Năm 2012. (Oct 30 2012 4:21PM)
[7]Bài báo: Một số vấn đề lý luận về nhu cầu hoạt động tập thể của người già trong xã hội hiện đại . Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Linh. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Số: 47. Trang: 180 - 188. Năm 2011. (Oct 30 2012 4:45PM)
[8]Tham luận: Thấu cảm - phẩm chất quan trọng của nghề giáo. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Kỷ yếu hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học Sư phạm. Trang: 11-20. Năm 2010. (Dec 30 2010 11:27PM)
[9]Tham luận: Về tầm quan trọng và ảnh hưởng của bộ môn Tâm lý học đến quá trình đào tạo giáo viên tương lai ở các trường Sư Phạm. Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học trong các trường Đại học Sư Phạm
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 15-18. Năm 2010.
(Dec 30 2010 11:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Body language cues for school violence in high school students. Authors: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn, Nguyễn Thành Công. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. No: 1. Pages: 388 - 347. Year 2017. (May 20 2018 2:47PM)
[2]Article: Solutions to build up Danang College of Polytechnic a Learning Organization. Authors: Nguyen Thi Tram Anh, Le Thi My Tri. Innovationsand Good Practices in Education: Global Perspectives. The 7th International Conference on Educational Reform 2014
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: ICER 2014. Pages: 180-180. Year 2014.
(Apr 1 2015 10:12AM)
[3]Presentations: Готовность студентов изменить себя с учетом понимания проблем другого. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Материалы международной научно-практической конференции. Рязань
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 184-189. Year 2012.
(Oct 30 2012 4:29PM)
[4]Presentations: Отношение студентов-психологов к себе и другому человеку – условие позитивной личностной адавтации к вузовскому образованию. Authors: Nguyen Thi Tram Anh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций : материалы международной научно-практической конференции. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина. Pages: 150-153. Year 2009. (Dec 30 2010 11:18PM)
[5]Presentations: Становление личностных качеств студентовб обучающих на психолого-педагогическом факультете. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Образование – XXI век: Современное образование в условиях мировых тенденций социализации личности : материалы VI международной научно-практической конференции «Образование – XXI век». – Воронеж. Pages: 197-200. Year 2009. (Dec 30 2010 11:10PM)
[6]Article: Особенности личностной адаптации студентов-психологов к вузовскому образованию. Authors: TrofimovaN.M., Nguyen Thi Tram Anh. Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Moscow. No: 6. Pages: 114-115. Year 2009. (Dec 30 2010 10:51PM)
[7]Article: Особенности смысложизненных ориентаций студентов – будущих психологов. Authors: Trofimova N.M., Nguyen Thi Tram Anh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục đại học ngày nay. Moscow. No: 9. Pages: 46-50. Year 2009. (Dec 30 2010 10:58PM)
[8]Article: Эмпатическая ориентация как важный компонент личностной адаптации студентов - будущих психологов. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Tạp chí trường Đại học tổng hợp (Đại học quản lý). Moscow. No: 16. Pages: 81-83. Year 2009. (Dec 30 2010 11:04PM)
[9]Presentations: Смысложизненных ориентаций студентов-психологов в процессе личностной адаптации к вузовскому образованию. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Borissoglev. Pages: 198 - 200. Year 2008. (Dec 30 2010 10:35PM)
[10]Presentations: Особенности выбора профессии психолога вьетнамскими психологами. Authors: Nguyen Thi Tram Anh. Tài liệu Hội thảo thực hành khoa học quốc tế. Voronezh. Pages: 37 - 41. Year 2008. (Dec 30 2010 10:38PM)
[11]Article: Актуальные проблемы подготовки психологов во Вьетнаме. Authors: Trofimova N.M., Nguyen Thi Tram Anh.. Kỷ yếu Hội thảo thực hành khoa học hàng năm. Borissoglev
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 3. Pages: 41 – 44. Year 2007.
(Dec 30 2010 10:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn