Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể về hành vi bạo lực học đường của học sinh Trung học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Quang Sơn, Nguyễn Thành Công
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững”. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; Số: 1;Từ->đến trang: 388 - 347;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bạo lực học đường là chủ đề có tính cấp thiết hiện nay bởi sự gia tăng về số lượng, tính chất và hậu quả mà nó gây ra. Việc nhận biết sớm hành vi bạo lực học đường sẽ giúp các nhà chuyên môn, các nhà giáo dục cũng như học sinh phòng ngừa, ứng phó và can thiệp hiệu quả hơn. Các dấu hiệu của hành vi bạo lực học đường thể hiện ở ngôn ngữ cơ thể - những điệu bộ, cử chỉ, động tác, đặc biệt các dấu hiệu liên quan đến đầu, tay và tư thế thân thể, thể hiện thái độ tiêu cực trước và trong quá trình xảy ra hành vi bạo lực. Nghiên cứu này tập trung vào việc khảo sát và nhận diện các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể của hành vi bạo lực học đường. Bằng các phương pháp nghiên cứu khách quan: quan sát bằng bảng kiểm (nghiên cứu trên 30 video clip bạo lực học đường); điều tra bằng phiếu hỏi (246 khách thể khảo sát) nghiên cứu này đã xác định được hệ thống các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể về hành vi bạo lực học đường ở học sinh Trung học. Kết quả nghiên cứu đã đưa ra bảng chỉ dẫn với 30 dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể về hành vi bạo lực học đường liên quan đến đầu, tay và tư thế; chỉ ra những khác biệt nam nữ trong biểu hiện ngôn ngữ cơ thể về hành vi bạo lực học đường và những dấu hiệu ứng phó với hành vi bạo lực học đường tiêu cực. Dựa vào các dấu hiệu này có thể dự đoán được hành vi bạo lực học đường ở học sinh trung học, làm cơ sở cho việc ứng phó và tác động can thiệp kịp thời. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường tại các nhà trường Trung học hiện nay.
ABSTRACT
School violence is an urgent theme nowadays because of the increase in the number, nature and consequences it causes. Early identification of school violence will help specialists, educators and students to prevent, respond and intervene better with it. Signs of school violence manifest in body language - gestures, manners, especially signs related to head, hands, and body posture appeared before and during the occurrence of violent acts. This research focuses on investigating and recognizing the signs of body language of school violence. Using objective research methods such as checklist (study of 30 school violence videos); the questionnaire survey (246 subjects), the study identified a system of body language cues for school violence in high school students. The results of the study provided an index of 30 body language cues for school violence related to head, hands and posture; Identify gender differences in body language expression of school violence and the signs of negative coping with school violence. Based on these signals, it is possible to predict school violence behavior in high school students as a basis for responding and intervening in a timely manner. Research results are important in preventing school violence in schools today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn