Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Особенности смысложизненных ориентаций студентов – будущих психологов
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trofimova N.M., Nguyen Thi Tram Anh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục đại học ngày nay. Moscow; Số: 9;Từ->đến trang: 46-50;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn