Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Về tầm quan trọng và ảnh hưởng của bộ môn Tâm lý học đến quá trình đào tạo giáo viên tương lai ở các trường Sư Phạm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học trong các trường Đại học Sư Phạm
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 15-18;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn