Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,300,842

[1] Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Nghiên cứu từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ). Chủ nhiệm: Lâm Bá Hòa. Mã số: XHNV-37. Năm: 2019. (Dec 1 2018 7:04PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Tác động của biến động dân số tới phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Ninh Thị Thu Thủy; Đoàn Thị Lan Phương; Ông Nguyên Chương; Trần Thị Thúy Ngọc; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Phương Thảo.. Mã số: II.6.2-2013.08. Năm: 2017. (Sep 26 2017 4:18PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên trước biến động dân số giai đoạn 1999-2009: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Thị Thuý Ngọc; Đoàn Thị Lan Phương; Nguyễn Thị Phương Thảo; Ninh Thị Thu Thuỷ. Mã số: B2012- ĐN04- 07. Năm: 2013. (Aug 10 2016 10:23AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: Trần Thị Thúy NgọcTrần Đăng Nhân. Mã số: T2011-04-04. Năm: 2012. (Jun 12 2013 5:25PM)
[5] Đề tài Khác: Các nhân tố tác động đến thu nhập của lao động Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà. Mã số: SV2007. Năm: 2007. (Jun 12 2013 5:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn