Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích những rào cản trong phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học,CITA2014 Công Nghệ Thông Tin Và Ứng Dụng Trong Các Lĩnh Vực; Số: Lần Thứ 3;Từ->đến trang: 111-113;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thanh toán điện tử ra đời đã mang lại rất nhiều tiện ích trong thanh toán, khắc phục được những hạn chế của phương thức thanh toán bằng tiền mặt đồng thời nó còn đáp ứng được các yêu cầu của nền kinh tế tri thức. Chính vì thế mà thanh toán điện tử cần được phát triển và trở thành một phương tiện thanh toán thông dụng của người dân và các tổ chức trong nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các hoạt động thanh toán điện tử vẫn chưa thực sự phát triển và chưa bắt kịp với xu hướng trên thế giới. Vì vậy bài báo này đã đi vào nghiên cứu và phân tích những rào cản đối với sự phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam. Từ đó giúp chính phủ và các doanh nghiệp có những giải pháp và chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển hoạt thanh toán điện tử ở nước ta.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
The introduction of electronic payment has brough a lot of utility in payment, overcame the limitations of the payment method in cash, at the same time it has also met the requirements of the knowledge economy. Thus, the electronic payment needs to be developed and became a popular mean of payment for both people and organizations in the economy. However, in Vietnam, the electronic payment activities have not really developed and not yet caught up with the world trend. So, this paper research and analyze the barriers to the development of e-payment in Vietnam. From that, it help businesses and government have solutions and policies to promote the development of electronic payments in the country .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn