Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế_CĐ CNTT. Số: 1. Trang: 50-56. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:31PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng Virtual Reality trong marketing - Cơ hội và thách thức. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế_CĐ CNTT. Số: 1. Trang: 57-61. Năm 2016. (Jun 28 2016 4:28PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu động cơ sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12/97. Trang: 109-112. Năm 2015. (Jan 13 2016 12:04PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thu Ngân, Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 12/97. Trang: 100-104. Năm 2015. (Oct 16 2014 8:52PM)
[5]Bài báo: Phân tích những rào cản trong phát triển thanh toán điện tử tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Kỷ yếu hội thảo khoa học,CITA2014 Công Nghệ Thông Tin Và Ứng Dụng Trong Các Lĩnh Vực. Số: Lần Thứ 3. Trang: 111-113. Năm 2014. (Oct 16 2014 8:39PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn