Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Truyện ngắn Chí phèo của Nam Cao từ góc nhìn diễn ngôn thể loại
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 91;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khung tri thức thể loại trong mỗi thời đại văn chương được biểu hiện rõ nhất qua hình thái diễn ngôn thể loại. Dù được lựa chọn cho một khuôn hình nhất định, trong mỗi thể loại vẫn nẩy sinh những dấu chỉ của một số yếu tố thuộc thể loại khác. Đây là hiện tượng tương tác mang tính qui luật của đời sống thể loại. Theo đó, truyện ngắn Chí Phèo bên cạnh tính ưu việt độc lập về mặt thể loại còn có tính đa nguyên trong giao thoa - hợp biến thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết. Diễn giải cho hiện tượng này, người nghiên cứu đã khảo sát trên một số phương diện như: tính xuyên thấm giữa hai thể loại; quá trình xây dựng khu vực tiếp xúc giữa thế giới nghệ thuật trong lằn ranh tương tác; và hình thức nối dài của phong cách lời nói mang thuộc tính diễn ngôn mỗi thể loại.
ABSTRACT
Knowledge frame of a genre in every literature era is most clearly expressed by its discourse form. Though chosen for a determined pattern, a genre still develops some traces of other genres inside it. This is an interactive phenomenon with regularity of genre activity. Accordingly, besides the distinct superiority of its own genre, the short story Chi Pheo also has the plurality of interference – a combination of short story and novel. To interpret this phenomenon, the researchers survey some aspects such as: the penetration between the two genres; the construction of contact area in the art world from the interactive boundaries and extended form of language style that have discourse properties in each genre.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn