Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khung thẩm mĩ từ văn bản đến tác phẩm văn học - một sự tìm kiếm "cái khác" cho bản mệnh nghệ thuật. Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 109. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[2]Bài báo: Truyện ngắn Chí phèo của Nam Cao từ góc nhìn diễn ngôn thể loại. Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(101).2016. Trang: 91. Năm 2016. (Jun 6 2016 3:00PM)
[3]Bài báo: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Trần Mai Hạnh và hình thái diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử trong phối điểm nhìn trần thuật. Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 57. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[4]Bài báo: Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng. Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 84. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[5]Bài báo: Diễn ngôn kì ảo trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường, Trương Văn Lâm
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ Hội nghị “Sinh viên NCKH các trường Đại học Sư phạm toàn quốc” – Lần thứ 7. Số: 1. Trang: 99-106. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:58AM)
[6]Bài báo: KÍ ĐƯỜNG RỪNG CỦA LAN KHAI VÀ “LOGIC QUANH CO CỦA THỂ LOẠI”. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. tạp chí Khoa học giáo dục, Trg ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 13. Trang: 69-74. Năm 2014.
(Apr 14 2015 11:00AM)
[7]Bài báo: DIỄN NGÔN TIỂU THUYẾT LẦM THAN VÀ TÍNH CHỦ THỂ. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 55-58. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:56AM)
[8]Bài báo: Diễn ngôn tiểu thuyết "Lầm than" và tính chủ thể . Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Trang: 59. Năm 2014. (Oct 29 2014 2:52PM)
[9]Bài báo: Bài báo: SINH MỆNH NGHỆ THUẬT TRONG CÁCH NHÌN CỦA CÁC CÂY BÚT LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 95-100. Năm 2013. (Apr 14 2015 10:51AM)
[10]Bài báo: CHỦ THỂ THẨM MĨ VÀ ĐIỂM NHÌN KHÔNG - THỜI GIAN NGHỆ THUẬT . Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 26. Trang: 89-94. Năm 2013. (Apr 14 2015 10:54AM)
[11]Bài báo: THÀNH PHẦN XEN CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT “LẦM THAN” CỦA LAN KHAI. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường, Lê Thị Thanh Tịnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 57. Trang: 103-106. Năm 2012.
(Apr 14 2015 10:48AM)
[12]Tham luận: Dạy văn theo thi pháp thể loại. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. KY hội thảo khoa học
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 56-65. Năm 2012.
(Apr 14 2015 10:41AM)
[13]Bài báo: Thế giới thiên nhiên trong tác phẩm của Lan Khai. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2/2012. Trang: 51-56. Năm 2012. (Apr 14 2015 9:53AM)
[14]Bài báo: MỐI QUAN HỆ CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG TRONG TRUYỆN VIẾT VỀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 1930-1945 . Tác giả: Nguyễn Thanh Trường . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 235-239. Năm 2011. (Apr 14 2015 10:30AM)
[15]Bài báo: LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH VỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN XUÔI 1930 - 1945. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 47. Trang: 302-309. Năm 2011. (Apr 14 2015 10:33AM)
[16]Bài báo: VẤN ĐỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG CÁCH NHÌN CỦA CÁC CÂY BÚT LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH ĐẦU THẾ KỶ XX. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ hội thảo khoa học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2. Trang: 52-57. Năm 2011.
(Apr 14 2015 10:38AM)
[17]Bài báo: Tiểu thuyết & những vấn đề hiện đại của thể loại văn học. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ hội thảo khoa học. Số: 2. Trang: 25-32. Năm 2009. (Apr 14 2015 10:20AM)
[18]Bài báo: Vài nét về phong tục tập quán trong truyện viết về miền núi giai đoạn 1930 – 1945. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Tạp chí: Tạp chí Khoa học. Số: 5. Trang: 100-107. Năm 2006. (Apr 14 2015 10:06AM)
[19]Tham luận: Hình tượng người phụ nữ trong tác phẩm của Lan Khai. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu HTKH - Hội Nhà văn Việt Nam. Trang: 126-135. Năm 2006. (Apr 14 2015 10:12AM)
[20]Bài báo: Một vài đặc điểm của truyện viết về miền núi giai đoạn 1930 – 1945. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Tạp chí Khoa học. Số: 5. Trang: 100-106. Năm 2006. (Apr 14 2015 10:14AM)
[21]Bài báo: Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong tiểu thuyết đường rừng của Lan Khai. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Kỷ yếu HTKH - Hội Nhà văn Việt Nam. Số: 2. Trang: 81-92. Năm 2005. (Apr 14 2015 10:10AM)
[22]Tham luận: Chất tiểu thuyết trong truyện ngắn "Chí phèo" của Nam Cao. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. KY hội thảo khoa học
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 156-161. Năm 2005.
(Apr 14 2015 10:03AM)
[23]Tham luận: Mô hình lí thuyết và cách tiếp cận văn bản nghệ thuật theo thi pháp thể loại. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Kỷ hội thảo khoa học. Trang: 152-137. Năm 2005. (Apr 14 2015 10:18AM)
[24]Bài báo: Truyện viết về miền núi giai đoạn 1930 – 1945 nhìn từ góc độ ngôn ngữ và giọng điệu. Tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Kỷ hội thảo khoa học. Số: 1. Trang: 125-130. Năm 2004. (Apr 14 2015 9:58AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn