Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(105).2016;Từ->đến trang: 84;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhận diện yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam, Thanh Tịnh là đi đến xác nhận hình thái bản chất của chất liệu cuộc sống gắn với đời tư nhà văn khi được chọn lựa tham gia vào quá trình xây dựng bản mệnh tác phẩm. Đây là sự dịch chuyển từ cái tôi cá nhân đến cái tôi thẩm mĩ diễn ra trong sự đồng hành và chuyển hóa của tinh thần chủ thể - một lối tư duy sáng tạo của tác giả trong kĩ thuật xử lí tư liệu, tạo dựng hình tượng, tổ chức diễn ngôn theo qui tắc nghệ thuật. Theo đó, khảo sát từ điểm nhìn các yếu tố tự truyện trong văn học - khám phá các mạch nguồn cảm hứng sáng tác qua định vị cái tôi trong tư duy hình tượng là tri nhận giá trị tác phẩm và phong cách của người nghệ sĩ.
ABSTRACT
Identifying autobiographic factors in short stories by Thach Lam, Thanh Tinh is to confirm the morphology and essence of life's materials that are closely related with the writer's personal life when selected to contribute to the process of creating literary work's fate. This is a shift from personal ego to artistic ego that happens with the companionship and change of the object’s spirit - it is certainly an innovative way of thinking of the authors in material processing techniques, image creation and discourse organisation according to rules of art. Accordingly, with the viewpoint of autobiographic factors in literature - finding out sources of inspiration through specifying the ego in figurative thinking is to realise the value of the work and style of the artist.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn