Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khung thẩm mĩ từ văn bản đến tác phẩm văn học - một sự tìm kiếm "cái khác" cho bản mệnh nghệ thuật
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(111).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 109;Năm: 2017
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc định vị khung thẩm mĩ cho văn bản và tác phẩm văn học là hướng tới khám phá hình thái cấu trúc trong từng cấp độ nghệ thuật. Theo đó, từ văn bản đến tác phẩm là một quá trình liên kết/ qui chiếu/ đan xen của nhiều hình thức diễn ngôn. Tuy nhiên, nội hàm thẩm mĩ trong từng giao diện nghệ thuật lại đem đến những chỉ dấu không trùng khít. Tính chất khác biệt dựa trên cơ chế sinh thành khung tri thức thuộc về từng giai đoạn lịch sử của đối tượng là rộng hơn những gì lí thuyết tiếp nhận đã khuôn định. Vì thế, nhận diện khoảng cách thẩm mĩ ở mỗi hình thái bản mệnh nghệ thuật trên trục dẫn tri thức khung là hướng nghiên cứu cần thiết, góp phần xác lập thêm vai trò, chức năng cho văn bản và tác phẩm văn học.
ABSTRACT
The location of aesthetic frames for texts and literary works is oriented towards discovering structural forms in every artistic level. Accordingly, the process from texts to literary works interweaves/coheres with/refers to various forms of discourse. However, the aesthetic connotation of each artistic interface results in some non-coincident traces. Different characteristics based on the formative mechanism of a knowledge frame in each historical period related to a subject are more extensive than those moulded by the theory of receptivity. Therefore, identifying an aesthetic distance in each form of art’s fate on the axis of frame knowlege is a research approach of great necessity, which contributes to the establishment of additional roles and functions for texts and literary works.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn