Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Diễn ngôn tiểu thuyết "Lầm than" và tính chủ thể
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thanh Trường*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(81).2014;Từ->đến trang: 59;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng lí thuyết tính chủ thể là con đường đi vào thế giới nghệ thuật tiểu thuyết hiện đại. Lầm than của Lan Khai là tiểu thuyết dựa trên những giá trị mang tính chủ thể của văn học, hướng tới coi trọng chủ thể tính. Theo đó, tiểu thuyết này trở thành một cấu trúc thẩm mĩ; phát huy vị thế, sức mạnh và thẩm quyền của diễn ngôn tiểu thuyết. Nhìn từ tính chủ thể của sinh mệnh Lầm than là con đường giải mã nhân tính, vốn là một yếu tố chủ đạo của văn học. Tìm hiểu tính chủ thể trong diễn ngôn tiểu thuyết Lầm than là cách để nhận diện về chủ thể và sự biến mất của chủ thể trong diễn ngôn, từ chủ thể đến tư tưởng nghệ thuật, thực tại bị che giấu và giới hạn của “cái có thể có” của sinh mệnh Lầm than.
ABSTRACT
The application of the theory of subjectivity is the way to go into the artistic world of modern novels. The Lam than of Lan Khai is the novel based on the subjectivity value of literature, towards attaching much importance subjectivity. According to that, this novel became an aesthetic structure to promote the status, power and competent of the novel discourse. Seen from subjectivity of Lam than life is the way to decode humanity, which is dominant element of literature. To learn about subjectivity in the discourse of Lam than is the way to identify the subject and the subject's disappearance in the discourse, from subject to an artistic thought, hidden realitives and limits of “what can be” of Lam than’s life.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn