Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,991,417

 Du lịch huyện đảo Lý Sơn nhìn từ góc độ phát triển bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 10 (83) 2014;Từ->đến trang: 28-32;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển du lịch bền vững là một phạm trù còn mới trong chiến lược phát triển du lịch ở nhiều nước trên thế giới, vì vậy việc nghiên cứu và xác định các dấu hiệu (yếu tố chỉ thị) để nhận biết trạng thái của quá trình phát triển này là rất quan trọng. Dựa vào các dấu hiệu này các nhà quản lý có thể có những giải pháp phù hợp và kịp thời nhằm điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt tới trạng thái bền vững hơn cho quá trình phát triển. Bài viết này chúng tôi tiến hành đánh giá tính bền vững của ngành du ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua dựa vào bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển du lịch bền vững của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn theo hướng bền vững và hiệu quả hơn
ABSTRACT
Sustainable tourism development is also a new category of tourism development strategies in many countries around the world, so the study and determine the sign (indicator) to identify the status of the this development is very important. Based on the signs of possible management solutions appropriate and timely in order to adjust activities to achieve more sustainable state development process. This article we assess the sustainability of the tourism industry in Ly Son island district, Quang Ngai province in recent years based on the evaluation criteria of sustainable tourism development of the World Tourism Organization (UNWTO), from which a number of solutions proposed to contribute to tourism development in Ly Son island district towards sustainable and more efficient.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn