Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,407

 Tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng, Trần Thị Hồng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Số: 13(04) 2014;Từ->đến trang: 16-22;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thời gian qua, du lịch ở thị xã Cửa Lò đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn nhiều bất cập, như tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức, lực lượng lao động du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, hoạt động lữ hành còn bộc lộ nhiều yếu kém; khai thác du lịch phần nhiều còn ở du lịch dạng tự nhiên, đặc biệt là du lịch còn mang tính thời vụ nên doanh thu của ngành chưa cao, ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của du lịch trong thời gian qua... Bài viết này nhằm mục đích phân tích những biểu hiện và nhân tố ảnh hưởng đến tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, kéo dài tính thời vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành du lịch trong thời gian đến.
ABSTRACT
Recently, tourism in Cua Lo town has experienced significant growth. However, tourism is still many shortcomings, such as greater tourism potential but not yet underutilized investment, tourism workforce lacks in quantity and poor in quality, longer travel activities revealed many weaknesses; tour operators travel much longer in its natural form, especially while traveling seasonality of the industry revenue is not high, a great influence on the growth of tourism in recent years ... this article aims to analyze the expression and factors affecting the seasonality of tourism in Cua Lo town, which propose solutions, extending the seasonality, improve efficiency international tourism in the coming time.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn