Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,604

 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ở Huyện Đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS.Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Số: 15 (02) - 2015;Từ->đến trang: 80-90;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biển Việt Nam có khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng chỉ có 12 đảo được tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Huyện đảo Lý Sơn, nằm chếch về phía Đông-Bắc, cách đất liền tỉnh Quảng Ngãi 15 hải lý (28km), trên con đường biển từ Bắc vào Nam và ngay cửa ngõ của khu kinh tế Dung Quất, cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm Miền Trung; cách Hoàng Sa (Tri Tôn) 121 hải lý, cách đường hàng hải quốc tế gần nhất 90 hải lý, với vị thế này của huyện đảo Lý Sơn đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, có vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi có thể tận dụng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong những năm tới.
ABSTRACT
Vietnam Sea has about 4000 islands, but only 12 islands are organized district-level administrative units, including the island of Ly Son, Quang Ngai province. Ly Son island district, located slightly to the east-north, Quang Ngai province mainland 15 nautical miles (28km), on the road from north to south beach and at the gateway of the Dung Quat economic zone, as well as the whole area key Economic area Central; how Paracel (Triton) 121 nautical miles, from international maritime routes near 90 knots, with the status of Ly Son island district gave the island became outpost administrative units of the country, which plays game securing national sovereignty at sea, while there are many favorable conditions can utilize to accelerate economic development in the coming years.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn