Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,071,508

 Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác sản phẩm du lịch biển đảo Lý Sơn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. NGUYỄN THANH TƯỞNG
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Số: 14(01) - 2015;Từ->đến trang: 21-29;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Central coastal strip is one of the areas focused types of natural resources valuable to develop various economic sectors such as transport, ports, fishing and marine aquaculture and tourism. In particular, the unique landscapes, sandy beaches and the marine ecological value such enormous island in Ly Son island district, Quang Ngai province. Development of Ly Son island tourism has a very important role not only in economic terms - social, but also the role of ecology, environment and national security. Last time, despite the attention of local authorities as well as tourism. However, the Ly Son island tourism remains untapped development commensurate with the potential location and availability. Therefore, the study recommended the mining model Ly Son island tourism has important implications for science and practice.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn