Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,319

 Đổi mới kiểm tra, đánh giá sinh viên các trường đại học theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học toàn quốc - Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm tại ĐHSP Đà Nẵng; Số: 10/2015;Từ->đến trang: 2015;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn