Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,595

 Giải pháp bảo vệ môi trường nước sông trên đại bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học các trường Đại học Toàn quốc lần thứ 2, Nhà xuất bản Đại học Huế; Số: tháng 3/2012.;Từ->đến trang: 250-259;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn