Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,884

 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững hệ thống đảo ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Phạm Trung Lương, ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng; Số: 2013;Từ->đến trang: 2013;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bên cạnh những tài nguyên du lịch đặc sắc ở dải ven biển, đặc biệt là hệ thống các di sản thế giới, hệ thống các đảo ven bờ bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn…là dạng tài nguyên du lịch có giá trị còn chưa được khai thác tương xứng. Việc nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững hệ thống các đảo này không chỉ góp phần tích cực vào việc phát triển du lịch khu vực miền Trung từ góc độ tạo ra loại hình du lịch đặc sắc, đảm bảo phát triển du lịch bền vững, mà còn góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và gắn du lịch miền Trung với phát triển du lịch hành lang kinh tế Đông-Tây, phù hợp với chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 được xác định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Nghị quyết số 194/2005/QĐ-TTg ngày 5/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh du lịch miền Trung-Tây Nguyên và chính sách hội nhập khu vực của Đảng và Nhà nước.
ABSTRACT
Provinces from Quang Tri to Quang Ngai, besides the unique tourism resources in the coastal areas, especially the World Heritage system, a system of coastal islands including Con Co, Cu Lao Cham, Ly Son ... is as valuable tourism resources still unexploited match. The study established a scientific basis for sustainable tourism development system of this island not only contribute actively to the development of tourism in the central region from the perspective of creating unique forms of tourism, make sustainable tourism development, but also contribute to ensuring national security and central tourism associated with tourism development of the East and West, in accordance with Vietnam's sea strategy to 2020 is determined Conference in Resolution 4 th Xth Party Central Committee; Resolution No. 194/2005/QD-TTg dated 08/05/2005 of the Prime Minister approving the scheme to promote tourism domain Central Highlands and regional integration policy of the Party and State.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn