Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,689

 Hội An quản lý môi trường du lịch
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
Nơi đăng: Tạp chí Du lịch Việt Nam; Số: số 9;Từ->đến trang: 10-11;Năm: 2013
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hội An là một đô thị cổ có một quá khứ nổi bật về sự giao lưu giữa nhiều nền văn hóa: Việt, Nhật, Hoa; một đô thị gắn liền với hương cảng quan trọng của Đông Nam Á trong suốt nhiều thế kỉ. Sự giao thoa văn hóa đã làm nên một Hội An hấp dẫn, thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước. Năm 1999, Hội An được UNESCO ghi tên vào danh mục di sản văn hóa thế giới, một cơ hội lớn để các giá trị của đô thị cổ được bảo tồn và phát huy. Từ khi được công nhận là di sản văn hóa thế giới, lượng khách đến tham quan, nghiên cứu ngày càng tăng. Điều này đã gây ra nhiều ảnh hưởng khác nhau đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường tự nhiên. Do vậy vấn đề đặt ra là phải làm sao để quản lí, phát triển du lịch cũng như sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường hợp lí và hiệu quả, hay nói cách khác là phát triển và bảo tồn các giá trị di sản trên cơ sở phát triển bền vững.
ABSTRACT
Hoi An is an ancient town has a distinguished past exchanges between cultures : Vietnamese , Japanese , Chinese , associated with an urban flavor of the important ports throughout Southeast Asia for centuries . The acculturation has made a Hoi An attractive , attract domestic and foreign tourists . In 1999, Hoi An was named to the UNESCO list of world cultural heritage , a great opportunity for the ancient town values ​​are preserved and promoted . Since it was recognized as a world cultural heritage , the number of tourists visiting , increasing research . This has caused many different influences on economic development - social and natural environment . So the question is what to do to manage and develop tourism as well as use and protect environmental resources reasonably and efficiently , or in other words, development and conservation of heritage values on the basis of sustainable development .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn