Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,786,251

 Marketing mang tính xã hội
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 94;Năm: 2015
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thuật ngữ marketing mang tính xã hội (societal marketing) trở nên ngày càng quen thuộc trong các tài liệu về marketing. Tuy nhiên hiện vẫn có sự nhầm lẫn trong việc hiểu và sử dụng thuật ngữ này trong thực tế vì cũng có những thuật ngữ marketing khác liên quan đến xã hội như marketing xã hội (social marketing), marketing xã hội – văn hóa (socio-cultural marketing), marketing dinh dưỡng (nutri-marketing), hay marketing môi trường (environmental marketing). Sự nhầm lẫn này có thể dẫn đến những khó khăn khi thực hiện các nghiên cứu về marketing hay nhận diện các yêu cầu của từng quan niệm. Bài báo này sẽ tìm hiểu chi tiết về quan niệm marketing mang tính xã hội gồm các nội dung: khái niệm, tầm quan trọng, sự khác biệt với marketing xã hội, các yêu cầu và những biểu hiện khác trong thực tế của nó. Bài báo sẽ là tài liệu hữu ích góp phần làm sáng tỏ những sự nhầm lẫn đang tồn tại.
ABSTRACT
The term “societal marketing” has become more and more familiar in marketing literature. However, there are still confusions in understanding and using this term in practice because there are also other marketing terms related to the society such as social marketing, socio-cultural marketing, nutri-marketing, or environmental marketing. This misunderstanding may lead to difficulties in doing research on marketing as well as recognizing necessities of each concept. This paper will go more detailed about societal marketing concept in terms of definition, significance, differentiation with social marketing, requirements and its practical expressions. The paper will be a useful reference to clear up existing confusions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn