Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,184

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân loại ngành nghề: bất cập trong việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang. Tạp chí Khoa học Kinh Tế. Số: 8 (01). Trang: 91-101. Năm 2020. (Aug 25 2020 4:30PM)
[2]Tham luận: Sustainable Development and Corporate Governance in Vietnam. Tác giả: Melina Manochin, Nguyen Thi Xuan Trang, Nguyen Lan Phuong, Doan Ngoc Phi Anh. Proceedings of International Conference on Accounting, Danang, Vietnam. Trang: 240-251. Năm 2015. (Mar 2 2018 2:02PM)
[3]Tham luận: A review on Strategies of Internationalization Process
.
Tác giả: Nguyen Thi Xuan Trang
. The 1st International Conference Proceedings for young researchers in Economics and Business, The National Economics University, Hanoi, Vietnam. Trang: 483-496. Năm 2015.
(Mar 2 2018 2:21PM)
[4]Bài báo: A review of Societal Marketing. Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97), Quyển 1. Trang: 90-93. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[5]Bài báo: Vận dụng các phương pháp để định giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - minh họa trường hợp cổ phiếu DRC. Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 9 (58). Trang: 91-97. Năm 2012.
(May 28 2013 5:06PM)
[6]Tham luận: Các phương pháp khác nhau để định giá cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang. Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 219-232. Năm 2012.
(Sep 22 2012 9:25AM)
[7]Tham luận: Thực trạng ứng dụng những phương pháp đánh giá các quyết định đầu tư. Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu hội thảo khoa học 35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng (1975-2010)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 148-154. Năm 2010.
(May 28 2013 5:02PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Corporate governance and conglomerate diversification strategy – evidence fromVietnam. Authors: Thi Xuan Trang Nguyen,. International Journal of Emerging Markets. No: 13 (6). Pages: 1578-1596. Year 2018. (Dec 5 2018 10:52PM)
[2]Article: Conglomerate Diversification Strategy: good or bad? – Evidence from Vietnam. Authors: Nguyen Thi Xuan Trang. The Hungarian Journal of Marketing and Management. No: LII Issue 3-4. Pages: 101-112. Year 2018. (Aug 21 2019 7:39AM)
[3]Presentations: Outsourcing: From a review of basic characteristics of outsourcing to an illustration with features of outsourcing market in Vietnam
.
Authors: Nguyen Thi Xuan Trang
. Global Business Conference 2016 Proceedings, Zagreb, Croatia. Pages: 164-175. Year 2016.
(Mar 2 2018 2:23PM)
[4]Article: Design an ideal supply chain strategy. Authors: Nguyen Thi Xuan Trang. Advances in Management. No: Vol. 9 No. 4. Pages: 20-27. Year 2016. (Mar 2 2018 1:55PM)
[5]Article: Determinants of dividend policy: The case of Vietnam. Authors: Nguyễn Thị Xuân Trang. International Journal of Business, Economics and Law. No: 1. Pages: 48-57. Year 2012. (May 28 2013 4:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn