Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,199

 Thực trạng ứng dụng những phương pháp đánh giá các quyết định đầu tư
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Xuân Trang
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học 35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng (1975-2010)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 148-154;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn