Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,748

 Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tổng hợp và hỗ trợ tư vấn việc làm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Kiều, Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp
Nơi đăng: Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực CITA2014; Số: CITA2014;Từ->đến trang: 58-63;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn