Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tổng hợp và hỗ trợ tư vấn việc làm. Tác giả: Trần Thị Kiều; Nguyễn Văn Bình; Huỳnh Công Pháp
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 59. Năm 2014.
(Apr 14 2015 10:05AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống tổng hợp và hỗ trợ tư vấn việc làm. Tác giả: Trần Thị Kiều, Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp. Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực CITA2014. Số: CITA2014. Trang: 58-63. Năm 2014. (Jan 22 2016 9:24AM)
[3]Bài báo: Đề xuất hệ thống thông minh hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Tác giả: Nguyễn Văn Bình. Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực CITA2013. Số: CITA2013. Trang: 105-109. Năm 2013. (Jan 22 2016 9:19AM)
[4]Bài báo: Đề xuất hệ thống thông minh hỗ trợ tìm kiếm việc làm . Tác giả: Nguyễn Văn Bình
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (73) 2013 (Quyển II). Trang: 1-6. Năm 2013. (May 19 2014 4:32PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp rút trích thông tin tự động từ các trang web. Tác giả: Nguyễn Văn Bình. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9 (58) 2012 (Quyển III). Trang: 9-14. Năm 2012. (May 19 2014 4:34PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp trích rút thông tin tự động từ các trang web. Tác giả: Nguyễn Văn Bình. Hội thảo Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực CITA2012. Số: CITA2012. Trang: 131-135. Năm 2012. (Jan 22 2016 9:22AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn