Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,169,745

 GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hân*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(101).2016;Từ->đến trang: 118;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cùng với sự phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế sau công cuộc đổi mới, thị trường tài chính Việt Nam trải qua những bước khởi đầu, vươn lên mạnh mẽ trong khoảng 15 năm gần đây đã chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, tuy nhiên hiện nay các công cụ giao dịch trên thị trường còn đơn điệu, trong đó các công cụ phái sinh - sản phẩm tất yếu trong tiến trình phát triển ngày càng sâu, rộng và đa dạng của thị trường tài chính chưa được sử dụng. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các nước về hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, bài viết nghiên cứu về các điều kiện thực tiễn ở Việt Nam để từ đó đề xuất các giải pháp triển khai nghiệp vụ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
ABSTRACT
Along with the development and deeper integration of the economy after the renovation process, Vietnam's financial market has experienced the initial development steps and has risen strongly in 15 recent years. This has demonstrated its increasingly important role in economic development, but the current trading tools in the market are monotonous. Particularly, the derivative instruments - the inevitable product of the increasingly deep and broad development process and diversification of the financial markets have not yet been used. On the basis of inheriting the experience of many countries of the future contract of stock index, the article studies the practical conditions in Vietnam and thereby suggests measures for implementing professional agreement transaction of future of stock index in Vietnam stock market.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn