Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,162

 Fuzzy Semiactive Vibration Control of Structures Using Magnetorheological Elastomer
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata,and Haruhiko Asanuma
Nơi đăng: Hindawi - Shock and Vibration; Số: Volume 2017,;Từ->đến trang: 15 pages;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this research, a novel variable stiffness vibration isolator that uses magnetorheological elastomers (MREs) accompanied with a fuzzy semiactive vibration control was developed. Firstly, the viscoelastic characteristics of MREs in shear mode were clarified systematically in order to achieve a mathematical basis for the controller development. Secondly, the fuzzy semiactive vibration control with a strategy based on the Lyapunov theory and dynamic characteristic of MREs was proposed for minimizing the movement of the isolator. In the conventional semiactive algorithm, the command applied current of MRE-based isolator is set at either minimum or maximumvalue which causes high acceleration and jerk peaks periodically, thus leading to the degeneration of the overall system quality.However, the fuzzy semiactive algorithmpresented here is able to produce the sufficient applied current and thus viscoelastic force is desirably produced.The effectiveness of the developed isolator was evaluated numerically byMATLAB
simulation and experimentally in comparison with the performances of a passive system and a system with on-off type semiactive controller.The results showed that the developed controller was successful in overcoming the disadvantages of conventional on-off semiactive control.
ABSTRACT
In this research, a novel variable stiffness vibration isolator that uses magnetorheological elastomers (MREs) accompanied with a fuzzy semiactive vibration control was developed. Firstly, the viscoelastic characteristics of MREs in shear mode were clarified systematically in order to achieve a mathematical basis for the controller development. Secondly, the fuzzy semiactive vibration control with a strategy based on the Lyapunov theory and dynamic characteristic of MREs was proposed for minimizing the movement of the isolator. In the conventional semiactive algorithm, the command applied current of MRE-based isolator is set at either minimum or maximumvalue which causes high acceleration and jerk peaks periodically, thus leading to the degeneration of the overall system quality.However, the fuzzy semiactive algorithmpresented here is able to produce the sufficient applied current and thus viscoelastic force is desirably produced.The effectiveness of the developed isolator was evaluated numerically byMATLAB
simulation and experimentally in comparison with the performances of a passive system and a system with on-off type semiactive controller.The results showed that the developed controller was successful in overcoming the disadvantages of conventional on-off semiactive control.
[ [1]-fuzzy semiactive vibration control of structures using.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn