Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,526

QUỐC TẾ:
[1]Article: A nonlinear magnetorheological elastomer model based on fractional viscoelasticity, magnetic dipole interactions, and adaptive smooth Coulomb friction. Authors: Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Nong Zhang. ScienceDirect-Mechanical Systems and Signal Processing. No: 2019. Pages: 106438. Year 2019. (Dec 4 2019 1:25PM)
[2]Article: Modeling and semi-active fuzzy control of magnetorheological elastomer-based isolator for seismic response reduction. Authors: Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata , Haruhiko Asanuma . ScienceDirect - Mechanical Systems and Signal Processing. No: 101. Pages: 449–466. Year 2018. (Feb 17 2019 1:43PM)
[3]Article: Robust adaptive controller for semi-active control of uncertain structures using a magnetorheological elastomer-based isolator. Authors: Xuan Bao Nguyen *, Toshihiko Komatsuzaki *, Yoshio Iwata ,Haruhiko Asanuma. ScienceDirect - Journal of Sound and Vibration. No: 343. Pages: 192e212. Year 2018. (Feb 17 2019 1:49PM)
[4]Article: Fuzzy Semi-active Control of Multi-degree-of-freedom Structure using Magnetorheological Elastomers. Authors: Nguyen Xuan Bao; Toshihiko Komatsuzaki; Yoshio Iwata; Haruhiko Asanuma . ASME Proceedings. No: ASME 2017 Pressure Vessels and Piping Conference Volume 8: Seismic Engineering. Pages: 1-10. Year 2017. (Feb 17 2019 1:18PM)
[5]Article: Fuzzy Semiactive Vibration Control of Structures Using Magnetorheological Elastomer. Authors: Xuan Bao Nguyen, Toshihiko Komatsuzaki, Yoshio Iwata,and Haruhiko Asanuma. Hindawi - Shock and Vibration. No: Volume 2017. Pages: 15 pages. Year 2017. (Feb 17 2019 1:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn