Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,516

 Study of Data Security Models Developed by Blockchain Technology for Enhancing Privacy and Security Techniques in Different Industrial Domains
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mohib Hirani, Malka N. Halgamuge, Pham Duong Thu Hang
Nơi đăng: Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE (Scopus); Số: Proceedings of 2019 11th International Conference on Knowledge and Systems Engineering, KSE (Scopus);Từ->đến trang: p.238-247;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn