Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,971

 Mô hình lớp học đảo ngược – khó khăn và giải pháp ứng dụng tại Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Hưng, Phạm Dương Thu Hằng
Nơi đăng: Tạp chí Thiết bị Giáo dục; Số: số 157 kỳ 2 tháng 11/2017;Từ->đến trang: p.7-15;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn