Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,212

 Retrospective one-million-subject fixed-cohort survey of utilization of emergency departments due to traumatic causes in Taiwan, 2001–2010
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nan-Ping Yang, Dinh-Van Phan, Yi-Hui Lee, Jin-Chyr Hsu, Ren-Hao Pan, Chien-Lung Chan, Nien-Tzu Chang and Dachen Chu
Nơi đăng: World Journal of Emergency Surgery (SCIE, IF:1.583); Số: 11(1);Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn