Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pdvan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,174,887

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Xây dựng hệ thống chuyển đổi thời khóa biểu sang lịch làm việc tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trên hệ điều hành Android. Tác giả: Phan Đình Vấn, Lê Nguyên Trà. CITA2015. Trang: 74-76. Năm 2015. (Aug 20 2016 1:31PM)
[2]Bài báo: Xây dựng hệ thống quản lý y tế tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Đình Vấn. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (03) - 2015. Trang: 121-123. Năm 2015. (Aug 20 2016 1:52PM)
[3]Tham luận: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống hỗ trợ chăm sóc mẹ và bé trên HĐH Android. Tác giả: Phan Đình Vấn, Phan huy Hiếu. CITA2014. Trang: 7-9. Năm 2014. (Aug 20 2016 1:42PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Retrospective one-million-subject fixed-cohort survey of utilization of emergency departments due to traumatic causes in Taiwan, 2001–2010. Authors: Nan-Ping Yang, Dinh-Van Phan, Yi-Hui Lee, Jin-Chyr Hsu, Ren-Hao Pan, Chien-Lung Chan, Nien-Tzu Chang and Dachen Chu. World Journal of Emergency Surgery (SCIE, IF:1.583). No: 11(1). Pages: 1-9. Year 2016. (Aug 31 2016 4:32PM)
[2]Presentations: Development of daily activity and lifestyle data visualization tool for the college student learning analytics. Authors: Ren-Hao Pan, Van Lam Ho, Phan Dinh Van, Hsiu-Chen Hsu, Robert K Lai, and Chien-Lung Chan. The International Workshop on Learning Analytics and Educational Data Mining (LAEDM 2016). Pages: 1-5. Year 2016. (Sep 19 2016 6:59PM)
[3]Presentations: Building a Decision Support Tool for Taiwan’s National Health Insurance Data. Authors: C.-L. Chan, P.D. Van, and N.-P. Yang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Intelligent Decision Technologies
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 407–417. Year 2012.
(Aug 17 2012 11:59AM)
[4]Article: Epidemiological survey of orthopedic joint dislocations based on nationwide insurance data in Taiwan, 2000-2005. Authors: Nan-Ping Yang*, Hou-Chaung Chen, Dinh-Van Phan, I-Liang Yu, Yi-Hui Lee, Chien-Lung Chan, Pesus Chou and Jenn-Huei Renn. BMC Musculoskeletal Disorders (SCIE, IF: 1.577). No: 12. Pages: 253-260. Year 2011. (Feb 11 2012 2:43AM)
[5]Article: Treatment incidence of and medical utilization for hospitalized subjects with pathologic fractures in Taiwan-Survey of the 2008 National Health Insurance data. Authors: Yi-Hui Lee, Yuan-Nian Hsu, I-Liang Yu, Dinh-Van Phan, Pesus Chou, Chien-Lung Chan and Nan-Ping Yang. BMC Health Services Research (SCIE, IF: 1.66). No: 11. Pages: 230-236. Year 2011. (Feb 11 2012 2:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn