Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,632,167

 Building a Decision Support Tool for Taiwan’s National Health Insurance Data
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: C.-L. Chan, P.D. Van, and N.-P. Yang
Nơi đăng: Intelligent Decision Technologies; Số: 1;Từ->đến trang: 407–417;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study aims to construct a decision support tool for handling the Taiwan’s National Health Insurance data from the researchers' perspectives. The National Health Research Institute (NHRI) provides data for researchers to conduct health related research by applications. Since the provided insurance data is in unstructured text, it is necessary to transfer those data into a data warehouse or data mart such as SQL Server. However, the data retrieval and synthesis are still very complicated through a number of complex SQL queries to export the final figures and tables. This causes a major problem for doctors, medical and insurance researchers who are not familiar with SQL Server. Therefore, this study proposes the tools to extract and save the data in SQL Server 2008, which facilitates the data synthesis. The tools not only support doctors, medical and insurance researchers to obtain the final analysis for nationwide epidemiology but also help them to make good decisions in building health care strategies.
ABSTRACT
This study aims to construct a decision support tool for handling the Taiwan’s National Health Insurance data from the researchers' perspectives. The National Health Research Institute (NHRI) provides data for researchers to conduct health related research by applications. Since the provided insurance data is in unstructured text, it is necessary to transfer those data into a data warehouse or data mart such as SQL Server. However, the data retrieval and synthesis are still very complicated through a number of complex SQL queries to export the final figures and tables. This causes a major problem for doctors, medical and insurance researchers who are not familiar with SQL Server. Therefore, this study proposes the tools to extract and save the data in SQL Server 2008, which facilitates the data synthesis. The tools not only support doctors, medical and insurance researchers to obtain the final analysis for nationwide epidemiology but also help them to make good decisions in building health care strategies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn