Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,625,215

 Tích hợp các module Elearning, Công tác sinh viên và học phí vào hệ thống quản lý Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
losartankalium krka bivirkninger go losartan
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
Chủ nhiệm:  Phan Đình Vấn; Thành viên:  Đặng Ngọc Châu, Nguyễn Văn Vương
Số: Đ2013-04-46-BS ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn