Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,171,856

 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Chức; Thành viên:  Phan Đình Vấn, Văn Thị Thanh Tú, Nguyễn Thành Thuỷ
Số: B2006-ĐN04-14 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn