Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số vấn đề đặt ra trong quá trình cải cách dịch vụ hành chính công Việt Nam hiện nay
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Huy Thành
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ: Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 301-312;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn