Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,451

[1] Đề tài cấp cơ sở: “Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng”. Chủ nhiệm: Phạm Huy Thành. Mã số: T2018-04-36.. Năm: 2018. (Aug 7 2019 3:49PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Phạm HUy Thành. Thành viên: Nguyễn Văn Hoàn, Trần Thị Hồng Minh, Lê Bích Lãnh, Lê Đức Tâm. Mã số: Đ2015-04-59. Năm: 2016. (Apr 6 2017 9:56PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở tỉnh thừa thiên Huế hiện nay. Chủ nhiệm: Tham Gia. Thành viên: Thành viên. Mã số: DDHH33.01.02. Năm: 2014. (Jan 8 2015 9:59AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lêinn. Chủ nhiệm: Thành viên. Mã số: dtcs3. Năm: 2011. (Jan 8 2015 9:57AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Chất lượng nguồn nhân lực trẻ Tây Nguyên hiện nay – thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm: Thành viên. Mã số: dtcs2. Năm: 2009. (Jan 8 2015 9:55AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Đổi mới phương pháp giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy môn chính trị tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Thư ký. Thành viên: Thư Ký. Mã số: dtcs1. Năm: 2006. (Jan 8 2015 9:52AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn