Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,543

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chính phủ kiến tạo Singapore và gợi ý xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2(167) 2020. Trang: 96-100. Năm 2020. (Jun 20 2020 4:10PM)
[2]Tham luận: Đạo đức sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tác giả: phạm Huy Thành. Hội thảo khoa học quốc gia. Trang: 314-319. Năm 2019. (Jun 20 2020 4:06PM)
[3]Bài báo: Dân chủ mới trong tác phẩm “Thường thức chính trị’’ của Hồ Chí Minh. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 4(161)2019. Trang: 33-36. Năm 2019. (Jun 20 2020 3:56PM)
[4]Tham luận: Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học trong thời đại cách mạng 4.0. Tác giả: Phạm Huy Thành. Hội thảo khoa học quốc gia. Trang: 217-224. Năm 2019. (Jun 20 2020 4:08PM)
[5]Bài báo: Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986-2016). ISSN1859-3917. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục & Xã hội. Số: 1/2019. Trang: 18-22. Năm 2019. (Aug 7 2019 4:09PM)
[6]Bài báo: kỷ yếu hội thảo quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay”. Tác giả: Phạm Huy Thành. nhà xuất bản Nông nghiệp. Số: 6/2019. Trang: 340-344. Năm 2019. (Aug 7 2019 4:11PM)
[7]Bài báo: kỷ yếu hội thảo quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở Tây nguyên hiện nay”. Tác giả: Phạm Huy Thành. nhà xuất bản Nông nghiệp. Số: 6/2019. Trang: 545-549. Năm 2019. (Aug 7 2019 4:13PM)
[8]Bài báo: : Vai trò giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng đối với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Việt Nam hiện nay. ISSN 1859-3917. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục & Xã hội. Số: số 82 (143)/ tháng 1 năm 2018. Trang: 12-16. Năm 2018. (Aug 7 2019 4:05PM)
[9]Bài báo: Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. ISSN0868-3492. Tác giả: Phạm Huy Thanh. Giáo dục Lý luận. Số: số 277+288 tháng 8 năm 2018. Trang: 10-14. Năm 2018. (Aug 7 2019 4:07PM)
[10]Tham luận: Phạm Huy Thành (Kỷ yếu hội thảo quốc gia): “Vấn đề ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Tác giả: Phạm Huy Thành. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Trang: 248-256. Năm 2017. (Aug 7 2019 3:55PM)
[11]Bài báo: Tạp chí Giáo dục: Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay. Số 406/kỳ 2 – 5/2017, tr.58-60. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục. Số: Số 406/kỳ 2 – 5/2017. Trang: tr.58-60. Năm 2017. (Aug 7 2019 3:58PM)
[12]Bài báo: : Vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam hiện nay. ISSN 0868-3247. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: số 5 (146)/2017. Trang: 34-38. Năm 2017. (Aug 7 2019 4:04PM)
[13]Bài báo: Tư tưởng dĩ bất biến ứng vạn biến của Hồ Chí Minh. ISSN 1013-4328. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí khoa học xã hội. Số: 5. Trang: 70-78. Năm 2017. (Aug 7 2019 4:02PM)
[14]Tham luận: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN PHẦN TRIẾT HỌC. Tác giả: Phạm Huy Thành. Đại học kInh tế Quốc Dân. Trang: 528-538. Năm 2016. (Apr 6 2017 10:03PM)
[15]Bài báo: Giá trị đạo đức truyền thống trong văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam. Số: 5. Trang: 87 - 94. Năm 2015. (Jun 21 2015 8:38PM)
[16]Tham luận: Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành - Huỳnh Thị Thùy Linh. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 205-211. Năm 2015.
(Jun 21 2015 10:12PM)
[17]Tham luận: Triết lý trong văn hóa phương Đông với việc xây dựng triết lý kinh doanh ở nước ta hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 147-152. Năm 2015. (Jun 21 2015 10:14PM)
[18]Tham luận: Một số vấn đề đặt ra trong quá trình cải cách dịch vụ hành chính công Việt Nam hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ: Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 301-312. Năm 2015.
(Dec 20 2015 9:51PM)
[19]Tham luận: Một số định hướng nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn khu vực duyên hải miền Trung trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Tành
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số định hướng phát triển bền vững vùng trung bộ trong giai đoạn hiện nay
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 363-372. Năm 2015.
(Dec 20 2015 9:42PM)
[20]Bài báo: Tiến bộ xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác. Tác giả: Phạm Huy Thành. Kỷ yếu hoạt động khoa học & giáo dục. Số: 11. Trang: 62-68. Năm 2015. (Dec 20 2015 9:45PM)
[21]Bài báo: Tư tưởng biện chứng trong tác phẩm Sữa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Hữu Ái - Phạm Huy Thành. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: 12-19. Năm 2014. (Jan 8 2015 9:30AM)
[22]Bài báo: Tăng cường bản chất giai cấp công nhân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục lý luận. Số: 10. Trang: 27-30. Năm 2014. (Jan 8 2015 9:32AM)
[23]Bài báo: Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Nguyễn Văn Lý - Phạm Huy Thành
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1. Trang: 17-21. Năm 2014. (Jan 8 2015 9:28AM)
[24]Bài báo: Xây dựng đạo đức cách mạng cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục và xã hội. Số: 1. Trang: 65-67. Năm 2013. (Jan 8 2015 9:23AM)
[25]Bài báo: Văn hóa với sự phát triển du lịch ở Tây Nguyên hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 5. Trang: 71-74. Năm 2013. (Jan 8 2015 9:27AM)
[26]Tham luận: Mô hình phát triển kinh tế của Hàn Quốc và một số gợi ý cho mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành - Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị KX04.10/11-15
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 232-240. Năm 2013.
(Jan 8 2015 9:49AM)
[27]Bài báo: Giáo dục truyền thống hiếu học cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác giả: Nguyễn Văn Huỳnh - Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục và xã hội
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 7. Trang: 25-28. Năm 2013.
(Jan 8 2015 9:25AM)
[28]Bài báo: Sự cần thiết giáo dục nhân cách cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí khoa học Chính trị. Số: 4. Trang: 62-64. Năm 2012. (Jan 8 2015 9:11AM)
[29]Bài báo: Giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1. Trang: 54-58. Năm 2012. (Jan 8 2015 9:12AM)
[30]Bài báo: Vai trò của giáo dục chủ nghĩa yêu nước đối với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Dạy và Học ngày nay
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4. Trang: 14-16. Năm 2012.
(Jan 8 2015 9:15AM)
[31]Bài báo: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành - Trần Thị Dung. Tạp chí Dạy và Học ngày nay. Số: 8. Trang: 17-19. Năm 2012. (Jan 8 2015 9:16AM)
[32]Bài báo: Văn hoá chính trị trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục lý luận. Số: 12. Trang: 17-19. Năm 2012. (Jan 8 2015 9:18AM)
[33]Bài báo: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào Tây Nguyên. Tác giả: Trần Sĩ Phán - Phạm Huy Thành. Tạp chí Khoa học xã hội
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 12. Trang: 93-98. Năm 2012.
(Jan 8 2015 9:20AM)
[34]Tham luận: Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Trang: 591-597. Năm 2012. (Jan 8 2015 9:36AM)
[35]Tham luận: Vai trò của triết lý kinh doanh đối với các doanh nghiệp ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành - Nguyễn Văn Hoàn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Trang: 585-590. Năm 2012. (Jan 8 2015 9:38AM)
[36]Tham luận: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XI. Tác giả: Phạm Huy Thành. Đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Trang: 145-150. Năm 2012. (Jan 8 2015 9:40AM)
[37]Bài báo: Sự tác động của toàn cầu hoá đối với niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí khoa học Chính trị
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 4. Trang: 35-41. Năm 2011.
(Jan 8 2015 9:08AM)
[38]Bài báo: Vấn đề đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Tác giả: Phạm Huy Thành
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giáo dục lý luận. Số: 12. Trang: 12-14. Năm 2011. (Jan 8 2015 9:09AM)
[39]Bài báo: Đạo đức sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục lý luận
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 56-58. Năm 2010.
(Jan 8 2015 9:00AM)
[40]Bài báo: Quan niệm về giá trị cuộc sống của sinh viên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí khoa học Chính trị. Số: 4. Trang: 36-42. Năm 2010. (Jan 8 2015 9:04AM)
[41]Bài báo: Tính cách mạng và khoa học của đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục lý luận
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 7. Trang: 16-18. Năm 2010.
(Jan 8 2015 9:06AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: promoting regional linkges to create comparative advantages intourism growth in central coastal provinces. Authors: Phạm Huy Thành - Hồ Công Huân. Đại học Thương Mại Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 56-61. Year 2013.
(Jan 8 2015 9:46AM)
[2]Presentations: the roles of business philosophy to vietnamese enterprise in the context of current globliztion. Authors: Phạm Huy Thành - Hồ Công Huân. Đại học Thương Mại Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 781-787. Year 2012.
(Jan 8 2015 9:42AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn