Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN PHẦN TRIẾT HỌC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Huy Thành
Nơi đăng: Đại học kInh tế Quốc Dân; Số: ISBN257;Từ->đến trang: 528-538;Năm: 2016
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội là cột mốc lịch sử đánh dấu thời kỳ phát triển mới của dân tộc, với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, vì một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để đưa những nội dung trong các văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống là yêu cầu cần thiết, đặc biệt là trong công tác giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học. Bài viết đưa ra một số nội dung vận dụng có liên quan đến môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, phần triết học nhằm góp phần làm sáng tỏ hơn sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn