Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phạm Huy Thành (Kỷ yếu hội thảo quốc gia): “Vấn đề ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Huy Thành
Nơi đăng: Nhà xuất bản Nông nghiệp; Số: ISBN 978-604-60-2479-8;Từ->đến trang: 248-256;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giới thiệu các vấn dề chính trị và ổn định chính trị để phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn