Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tạp chí Giáo dục: Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay. Số 406/kỳ 2 – 5/2017, tr.58-60.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Huy Thành
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: Số 406/kỳ 2 – 5/2017,;Từ->đến trang: tr.58-60.;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
làm rõ vai trò của giáo dục đạo đức truyền thống với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên hiện nay
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn