Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 : Vai trò giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng đối với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Việt Nam hiện nay. ISSN 1859-3917
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Huy Thành
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục & Xã hội; Số: số 82 (143)/ tháng 1 năm 2018;Từ->đến trang: 12-16;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn