Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng hiện nay
Chủ nhiệm:  TS. Phạm HUy Thành; Thành viên:  Nguyễn Văn Hoàn, Trần Thị Hồng Minh, Lê Bích Lãnh, Lê Đức Tâm
Số: Đ2015-04-59 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Nghêi cứu ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng hiện nay, đề tài khai thác ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, từ đó đưa ra các giải pháp.
Kết quả đề tài làm tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị đại học Sư phạm Đà Nẵng, Học viên cao học triết học tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn