Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,622

 “Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng”
Chủ nhiệm:  Phạm Huy Thành; Thành viên:  
Số: T2018-04-36. ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Đề tài đã làm rõ vai trò của giáo dục thế giới quan duy vạt biện chứng đối với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng hiện nay
Tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn